بیمارستان شهدای یافت آباد- [اخبار پایگاه]
بازدید تیم مدیریت ارشد بیمارستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۶ | 
به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهدای یافت آباد دکتر چناری ریاست بیمارستان به همراه مدیریت مرکز و تیم مدیریت ارشد بیمارستان در مورخ 97/6/4 به منظور شناسایی مسائل و مشکلات موجود در ارائه خدمات درمانی و برنامه ریزی جهت رفع موضوعات مطرح شده از بخش icu1 بازدید میدانی به عمل آوردند.


نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای یافت آباد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=40.30040.69360.fa
برگشت به اصل مطلب