بیمارستان شهدای یافت آباد- اعتبار بخشی
اعتبار بخشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اعتبار بخشی

اعتباربخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محوربودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد. «اعتباربخشی » برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می شود.

خط مشی مراقبت های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز برروی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان و پویانمودن آن، اساس «اعتباربخشی » را تشکیل می دهد.

                                           


 
دریافت فایل کتابچه_خط_مشی_های_کلی_بیمارستان.pdf   [حجم: 19592 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/3/5]
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای یافت آباد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=40.7258.47411.fa
برگشت به اصل مطلب