بیمارستان شهدای یافت آباد- آموزش های مرتبط با اعتبار بخشی
آموزش های مرتبط با اعتبار بخشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

آموزش های مرتبط با اعتباربخشی

 


دریافت فایل 9_راه_حل_ایمنی_بیمار_19293.pdf   [حجم: 457 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/3/26]
دریافت فایل (166047661)_POST________RUB-WASH_19295.pdf   [حجم: 472 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/3/26]
دریافت فایل داروهای_پر_خطر_19294.pdf   [حجم: 29 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/3/26]
دریافت فایل FMEARCA2.pdf   [حجم: 756 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/1/11]
دریافت فایل RCA_Real____FINAL__.pdf   [حجم: 4840 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/1/11]
دریافت فایل Risk_mnagement_real_finalRCA2.pdf   [حجم: 3870 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/1/11]
دریافت فایل مدیریت_ریسک.pdf   [حجم: 3870 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/3/5]
دریافت فایل تحلیل_علل_ریشه_ای.pdf   [حجم: 4840 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/3/5]
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای یافت آباد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=40.7265.47414.fa
برگشت به اصل مطلب