مسئول ایمنی بیمارستان: دکتر حامد اسدی شریف (متخصص ارتوپدی)

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار: لیلا مرادی (کارشناسی ارشد پرستاری)

 

معرفی واحد:

واحد ایمنی بیمار در ساختمان  شماره 2 اداری بیمارستان در دفتر بهبود کیفیت واقع شده و اهم خدمات مورد ارائه به شرح ذیل است:

1.برسی و تحلیل شاخص های ایمنی بیمار مرکز و ارائه گزارشات فصلی داخلی و خارجی (معاونت درمان و دانشگاه)

2.برگزاری بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار (Patient Safety Walkroand)

3.برگزاری بازدیدهای میدانی ایمنی بیمار به منظور تعیین نقاط قابل ارتقاء و بهبود آنها

4.بررسی خطاهای گزارش شده از تمامی واحدها و ارائه بازخورد و تحلیل علل ریشه ای خطاها

5.بررسی رخدادهای تهدید کننده ایمنی بیمار (وقایع 29 گانه) Never Event's و بررسی جلسات کمیته RCA

6-آموزش کارکنان جدیدالورود تمامی واحدهای بیمارستان جهت توجیهی ایمنی بیمار

7. آموزش های دوره ای کارکنان طبق مجوزهای آموزشی معاونت محترم درمان

8. برگزاری جلسات هم اندیشی با رابطین ایمنی بیمار واحدها

9. بازبینی- تدوین خط مشی و دستورالعمل های مرتبط با ایمنی بیمار براساس اعتباربخشی و کتابچه دوستدار ایمنی بیمار

10. تدوین برنامه عملیاتی ایمنی بیمار و پایش آن

 

شماره تماس:

66783128-9 و داخلی 288 می باشد. 

 

 

 

 

Template settings