واکرانهای مدیریتی ایمنی بیمار گفتمان غیر رسمی مدیران ارشد بیمارستان با کارکنان صف  ارائه خدمات در رابطه با موضوعات و چالش های مرتبط با ایمنی بیمار در سازمان است که نشان دهنده اهمیت تیم مدیریتی بیمارستان به مقوله ایمنی بیمار می باشد. هدف آن ارتقاء ایمنی بیماران و کارکنان و ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار و گزارش دهی داوطلبانه خطاها و اجرای اقدامات اصلاحی بر اساس مصوبات بازدید است. 
این بازدیدهای در بیمارستان شهدای یافت آباد به صورت هفتگی و طبق تقویم با هماهنگی قبلی با واحد مورد بازدید صورت می گیرد. بازخورد بازدید تنظیم و از طریق اتوماسیون به مسئول واحد و افراد مسئول اجرای اقدامات اصلاحی ابلاغ می گردد. 


تیم بازدید کننده:

مسئول ایمنی بیمارستان

مدیر اجرایی بیمارستان

مدیر پرستاری

مسئول بهبود کیفیت

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

مسئول تجهیزات پزشکی

مسئول بهداشت محیط و حرفه ای

مسئول تاسیسات

مسئول خرید و تدارکات

 

 

Template settings