این مرکز در سال ۱۳۴۰ه.ق. توسط مرحوم محمد ولی فرمانفرمائیان در راستای ارائه خدمات درمانی وقف شد.درسال ۱۳۵۴به عنوان مرکز بازپروری معتادین زیر نظر انجمن توانبخشی ایران شروع به کار کرد. در آن زمان این مرکز دارای دو بخش معتادین و روان پزشکی بوده و به بیماران رو به بهبود حرفه های مختلف آموزش داده می شد و در سال ۱۳۵۸ به عنوان بیمارستان عمومی زیر نظر سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان تهران ادامه کار داد.

Template settings