جهت ترخیص ایمن بیمار از پرتکل استاندارد SMART در بیمارستان استفاده می گردد که به شرح پوستر ذیل است: 

Template settings