روز جهانی ایمنی بیمار 2023: مشارکت دادن بیماران برای ایمنی بیمار
"صدای بیماران را بالا ببرید!"

 

روز جهانی ایمنی بیمار در سال 2023 در 17 سپتامبر تحت عنوان "درگیر کردن بیماران برای ایمنی بیمار"
به منظور شناسایی نقش مهم بیماران، خانواده ها و مراقبان در ایمنی مراقبت های بهداشتی برگزار می شود.
 
شواهد نشان می دهد که وقتی با بیماران به عنوان شریک مراقبت رفتار می شود، دستاوردهای قابل توجه
در ایمنی، رضایت بیمار و نتایج سلامت حاصل می شود. با تبدیل شدن به اعضای فعال تیم مراقبت های
بهداشتی، بیماران می توانند به ایمنی مراقبت های خود و کل سیستم مراقبت های بهداشتی کمک کنند.Template settings