بهداشت دست اولین چالش سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سال 2005 بوده است که در آن به اینکه "خدمات تمیز خدمات ایمن تری هستند" اشاره دارد. هر ساله در روز 15 May مصادف با 15 اردیبهشت ماه، گرامیداشت روز جهانی بهداشت دست از سوی سازمان بهداشت جهانی برگزار می گردد. 

 

Template settings