شناسایی صحیح بیماران در بیمارستان قبل از انجام هرگونه اقدام تشخیصی- درمانی، پایه اصلی و خشت اول ایمنی بیماران را تشکیل می دهد. به همین منظور از دستبند شناسایی در بیمارستان استفاده می گردد که در بدو بستری بیمار در بیمارستان بر روی دست بیمار در واحد پذیرش الصاق می گردد و بیمار می بایست در نگهداری آن نهایت دقت را داشته و در صورت پاک شدن اطلاعات روی دستبند یا باز شدن آن از روی دست به پرستار بخش اطلاع دهد. 

جهت شناسایی صحیح بیمار از 2 شناسه الزامی "نام و نام خانوادگی" و "تاریخ تولد به روز، ماه و سال" استفاده می گردد. شناسایی صحیح بیمار باید به "فعال" باشد که با پرسش این 2 شناسه از بیمار و انطباق اظهارات بیمار با دستبند شناسایی صورت می گیرد. تصویر ذیل نمونه دستبند شناسایی می باشد:

بیماران آسیب پذیر بیمارانی هستند که به دلیل شرایط موقت یا دائمی نیاز به دریافت خدمات تشخیصی درمانی یا تمهیدات پیشگیرانه ویژه دراولین فرصت را دارند و باید تحت نظر مستمر و منظم و با اولویت ویژه قرار گیرند. و شامل:

1. بیماران در معرض سقوط

2. بیماران در معرض زخم بستر

3. بیماران در معرض ترمبوز وریدهای عمقی

4. بیماران در معرض تشنج

5. بیماران در معرض سوء تغذیه

6. بیماران در معرض آسیب به خود

در این بیماران برچسب های زرد رنگ بصورت ذیل بر دستبند شناسایی بیمار نصب می گردد تا هم بیماران و مراقبین وی و هم کادر درمان به آن توجه ویژه داشته باشند. 

 

Template settings