رییس بیمارستان: دکتر سیدعلی مهاجرانی

دکتری تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

مدیراجرایی بیمارستان: رضا مومبنی

ارشد مدیریت مالی

 

مدیر پرستاری : فریبا ابراهیمیان

ارشد مدیریت پرستاری

مدیر مالی: سیدعلینقی موسوی

ارشد مدیریت مالی

Template settings