محورهای اصلی منشور حقوق بیمار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل موراد ذیل است که بیماران باید در بدو بستری در بیمارستان از آن مطلع شوند و آموزش های لازم توسط پرسنل درمانی به ایشان ارائه گردد:

 

زیرمحورهای منشور حقوق بیمار شامل موارد ذیل است: 

 

Template settings