سقوط بیماران و پیشگیری از آسیب های ناشی از آن به عنوان یک جالش جهانی مطرح است. این موضوع در بیماران 65 سال به بالا بیشتر مشهود است. عواقب ناشی از سقوط بسیار قابل توجه می باشد و از علل افزایش  طول مدت اقامت بیماران در بخش بستری، کاهش کیفیت زندگی شناسایی شده است. بیش از 15 درصد موارد بستری مجدد در اولین ماه بعد از ترخیص از بیمارستان ناشی از آسیب های منجر از سقوط است که مشتمل بر شکستگی، آسیب بافت نرم، ضربه مغزی، اضطراب و افسردگی بعلت ترس از سقوط مجدد می باشد.

پوستر ذیل در تمامی بخش های بیمارستان نصب و راهنمایی جهت پیشگیری از سقوط در بیماران بستری می باشد و در بدو بستری به بیماران/ مراقبین وی توسط کادر درمان آموزش می گردد. 

Template settings