چالش های WHO در مورد ایمنی بیمار "در سال 2005 در رابطه با بهداشت دست ها"، "در سال 2008 در رابطه با جراحی ایمن" و "در سال 2017 در رابطه با درمان دارویی بدون آسیب" بوده است.

 

Template settings