مدیرعامل:

جناب آقای دکتر حامد اسدی شریف
متخصص ارتوپدی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

معاون اجرایی:

جناب آقای مهدی کوچک زاده

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


مسئول فنی:

جناب آقای دکتر حامد اسدی شریف
متخصص ارتوپدی
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


مدیر درمان:

جناب آقای دکتر سیدعلی مهاجرانی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


مدیر پرستاری:

سرکار خانم بیتا کامرانفر
فوق لیسانس پرستاری 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدیر امورمالی:

سرکار خانم وحیده پیشداد 
فوق لیسانس مدیریت مالی
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدیر اموراداری:

سرکار خانم لیلا مسرور
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدیر روابط عمومی:

جناب آقای سید سجاد میر عظیمی
فوق لیسانس مدیریت کسب و کار

 
Template settings